โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563...
 
 
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่ว...
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโ...
4 ก.ค. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.กุดตุ้ม
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
4 ก.ค. 2563 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) อบต.กุดตุ้ม
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
17 ก.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 152532 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน