โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี     1.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดตุ้ม ในปี พ.ศ.2563     2.มาตราการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564      
 

 
 


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564...

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564...


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564...

โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ...

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564...

จดหมายข่าว 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...
 
 
1 มี.ค. 2564 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
1 มี.ค. 2564 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปร...
31 ธ.ค. 2563 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563
25 ธ.ค. 2563 การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล...
30 พ.ย. 2563 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
30 ต.ค. 2563 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563
5 เม.ย. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 224321 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน