โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 43 ข้อ (425) "ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่     ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนลูกรัง)      

 
 
 


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)...


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT...

ภาพป้าย อบต.กุดตุ้มต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ3...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563...
 
 
13 ส.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่...
6 ส.ค. 2563 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาส...
3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน
14 ก.ค. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.กุดตุ้ม2563
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่ว...
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนลูกรัง)
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนคอนกรีต)
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (แอสฟัลท์ติกคอนกร...
3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
17 ก.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 167032 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน