โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564      
 

 
 


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564...


จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564...

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)...

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วม...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564...

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563...
 
 
30 เม.ย. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
31 มี.ค. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
1 มี.ค. 2564 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
1 มี.ค. 2564 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปร...
26 ก.พ. 2564 จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
31 ม.ค. 2564 จดหมายข่าว 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
5 เม.ย. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
11 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
20 ม.ค. 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตามข้อบัญญัติงบประมา...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 243274 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน