โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 สภา อบต.

 

นายไพรวัลย์    พิลาวรรณ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายชัยยา    เก่งสูงเนิน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเฉลิมศิลป์   เทพจันทรา

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุชญา    กมลลานนท์ นายสมศรี    คุณวันดี นายสวรรค์ตา    พลบุตร นายคมกริช    พรมเฮียง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

 
นางรัศมี    ใจงาม   นายปรีชา    บุญจันทา นายสมหมาย    อาสากุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
นางแพรวพรรณ์    ดีกุดตุ้ม นายทศพล    เที่ยงธรรม    นายสมศักดิ์    เหวชัยภูมิ นายเสรี    สอนกุดตุ้ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
นายเสถียน    เพชรจำนงค์ นายสุพล    ดำรงเชื้อ นายสุวรรณ    เพียรยิ่ง นายมนัส    แต่งแดน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
 
นายสุวิทย์    ศิริคุณ   นายริ้ว    เหวชัยภูมิ นายธงชัย    นานันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11
 
นายวินัย    นานันท์   นายสนอง    อาสายุทธ นางบุญชู    วงศ์นรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 13
นายมนูญ    แต่งเมือง นางประนอม    ทรัพย์โยธิน นางประภา    เจริญสุข นางปัญฑารีย์    สามารถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 15
 
  นายจีระศักดิ์    อาสากิจ นางทองยุ่น    โสโพธิ์ทอง นายประมน    พิงชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 16 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 17
 
นายคำหว่าน    ดำรงแดน นายชัยยา    ศรีคอนไทย      นางเม้ยมะณี    เพียรวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 18 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 19
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 292390 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน