โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
           

 


 

 
  นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม  
นางลัดดาวัลย์  ศิลป์ดี นายนิพนธ์ฺ  เหวชัยภูมิ นายวิเชียร   วงษ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
 
นายหัสดินฐุ์  สรณ์ภัสกุล   นางยุภาพร  ดวงหาคลัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (ระดับต้น)   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335576 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน