โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2563    พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 24
  4 มิ.ย. 2563    คูมือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องรองทุกข รองเรียน และขอความเปนธรรม 19
  4 มิ.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์63 27
  4 มิ.ย. 2563    ช่องทางในการขอข้อมูลข่าวสารและร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 21
  5 พ.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์63 24
  4 พ.ค. 2563    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์63 21
  31 ก.ค. 2562    พระรําชบัญญัติก ําหนดแผนและขั้นตอนกํารกระจํายอ ํานําจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔๒ 19
  31 ก.ค. 2562    "พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒" 24
  31 ก.ค. 2562    พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 22
  7 พ.ค. 2562    แผ่นพับ 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335571 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน