โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2
  4 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 1
  4 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1
  4 ก.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.กุดตุ้ม 2
  4 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ 1
  4 ก.ค. 2563    แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) อบต.กุดตุ้ม 1
  4 ก.ค. 2563    แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) อบต.กุดตุ้ม 1
  4 ก.ค. 2563    มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 2
  4 ก.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 4
  4 ก.ค. 2563    แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม 1

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 152582 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน