วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย(แยยกลำห้วยอี่งฯ - นานายบุญหลาย ศรีวงษ์)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอนไทย(สายโรงปุ้ยหมู่ที่ 5 - ถนนสาย บ.หนองคอนไทย - บ.โนนโพธิ์)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านบะก่าม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองเขื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บริเวณนานางกิมเตียง สุขแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บริเวณนานายสมศรี คุณวันดี หมู่ที่ 1 บ้านผืด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บริเวณนานายประมวล อาสาสู้ หมู่ที่ 4 บ้านกุดตุ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ศุนย์เรียนรู้การเกษตรฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง