วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 94-2795 กท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปประจำศูนย์เกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคอนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์เกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง