วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคิลิคองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันตีคลีไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ในงานโครงการประเพณีตีคลีไฟ ร่วมกับงานเจ้าพ่อพญาแล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเตาเผาขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง