วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากทางแยกสะพานคอนกรีตข้ามลำปะทาวฯ บ้านกุดโง้ง - ถนนลูกรังท้ายบ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากประปาหมู่บ้านกุดตุ้ม (หนองเบ็น) - หนองบัวใหญ่สาธารณะ หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บท 4843 ชย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากสามแยกบ้านนายสามารถ - สวนผู้ใหญ่บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากถนนเกิดศิริ จากวัดบ้านหนองไผ่ล้อม - สิ้นสุดถนนเกิดศิริ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากทางเข้าวัดบ้านหนองไผ่ล้อม - ลำห้วยยางแล้งสาธารณะ หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายไปพื้นที่การเกษตร สายจากแยกทางหลวง 202 ชัยภูมิ-บัวใหญ่ - วัดบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะนั่งรถฉุกเฉิน ทะเบียน กข 7668 ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง