วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถดับเพลิง องค่์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำดิ่มพร้อมถัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ(ตามขอบเขตรายละเอียดการจัดซื้อแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง