โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564


เมื่อวันจันทร์ ที่  15 มีนาคม 2564 ณ ศาลา SML บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 16 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้จัดทำโครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปวาระการประชุมผลการดำเนินงาน โดยมี นายบุญชู  สากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เป็นประธาน นายเฉลิมศิลป์  เทพจันทรา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม รององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมระดับหมู่บ้าน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมดำเนินการ

 

ข่าว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดย จ่าเอกสุวิจักขณ์  จันบุญมี