โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ***ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 กรกฎาคม  2563

                โดยมีช่องทางการตอบแบบสอบถาม ดังนี้

          1.เข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0f0ahe

          2.สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT