โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร นายก อบต./รองนายกฯ/เลขานุการนายก
  2. ฝ่ายประจำ ปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  3. พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

          ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 กรกฎาคม  2563

                โดยมีช่องทางการตอบแบบสอบถาม ดังนี้

          1.เข้าตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/0f0ahe

2.สแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน