โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
กฎหมาย/ระเบียบ
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศ อบต.กุดตุ้ม เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2567     รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปี พ.ศ.๒๕๖๗      
 

 
 


จดหมายข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมปาริวาสกรรมตำบลกุดตุ้ม ประจำปี 2567 เดือน พฤษภาคม 2567...

การจัดกิจกรรม MOI Wast Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 6...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน มกราคม 2567...


จดหมายข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมปาริวาสกรรมตำบลกุดตุ้ม ประจำปี 2567 เดือน พฤษภาคม 2567...

การจัดกิจกรรม MOI Wast Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ บ้านหนองเขื่อง หมู่ที่ 6...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน มกราคม 2567...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ธันวาคม 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน ตุลาคม 2566...

จดหมายข่าว อบต.กุดตุ้ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...
 
 
19 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ...
28 พ.ค. 2567 ประกาศ อบต.กุดตุ้ม เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร...
16 พ.ค. 2567 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่...
29 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับโอน
10 เม.ย. 2567 ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมฯ
15 มี.ค. 2567 ประกาศการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริ...
13 มี.ค. 2566 ประกาศจักซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระะบะ)
14 ก.พ. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านห...
3 พ.ค. 2565 ประการราคากลางปรับเกรดถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตรภายในตำบลกุดตุ้ม
18 เม.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล...
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฎหมายการเลือกตั้ง
ประมวลจริยธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
Social Network FACEBOOK (อบต.กุดตุ้ม)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ตีคลีไฟ 2566/2
ตีคลีไฟ 2566
คลีไฟ
คลีไฟ2
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1191619 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน