โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 
  ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566     ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายเสนาะ เทียนทอง ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 หน้า 43 ข้อ (425) "ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่      

 
 
 


จดหมายข่าว 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...


จดหมายข่าว 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี...

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)...

ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT...

ภาพป้าย อบต.กุดตุ้มต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ3...

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563...
 
 
2 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงาน
13 ส.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่...
6 ส.ค. 2563 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาส...
3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน
14 ก.ค. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.กุดตุ้ม2563
4 ก.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสา...
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนลูกรัง)
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (ถนนคอนกรีต)
10 ส.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 2 (แอสฟัลท์ติกคอนกร...
3 ส.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมชุดที่ 1
1 ก.ค. 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนลูกรัง
Loading...
 

 
คลีไฟ
คลีไฟ3
คลีไฟ2
คลีไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 176993 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน