โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
มาตรฐานตำแหน่ง
E-service
เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ :www.kodtum.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต

"พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒"
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : "พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒"
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 312161 คน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 - ปัจจุบัน